TATO 2010-196
Lačpleša 20,
Riga, LV1011
I-V 09:00 - 18:00
+371 26522650
+371 28663933
latviešu
русский
 

Informācija

Standartinformācijas veidlapas 1.forma

Noteikumu Nr.380 3.pielikuma

1.punkts               

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

Tūrisma Operators, SIA 365 Brīvdienas  reg. nr. 40003730817,  būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām Tūrisma Operators, SIA 365 Brīvdienas  reg. nr. 40003730817, ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām http://www.likumi.lv vai Tūrisma likuma https://likumi.lv/doc.php?id=50026  un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-parkompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanaskartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma , ja līgumu slēdz klātienē, elektroniski vai izmantojot telefonsarunu.

Standartinformācijas veidlapas 3.forma

Noteikumu Nr.380 3.pielikuma

 3.punkts           

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":    

 • ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;
 • vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;
 • ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;
 • ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);
 • kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;
 • ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā – kompensāciju;
 • ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;
 • – ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;
 • ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;
 • ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;
 • ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;
 • ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

SIA 365 Brīvdienas  reg. nr. 40003730817,  ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina Apdrošināšanas sabiedrībā AAS "BTA Baltic Insurance company” Latvijas filiālē, adrese: Sporta iela 11, Rīgā, tel.66936048 un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, [email protected], tel. 65452554.

Ja, SIA 365 Brīvdienas  reg. nr. 40003730817, nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ , ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, [email protected], tel. 65452554.

Tūrisma likums un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumi” http://www.likumi.lv vai hipersaite uz Tūrisma likumu https://likumi.lv/doc.php?id=50026 un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-parkompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanaskartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma, ja līgumu slēdz klātienē, elektroniski vai izmantojot telefonsarunu.

 

TŪRES REZERVĀCIJA

Ņemot vērā normatīvo aktu prasības un tūrisma jomas specifiku, bez iepriekšējā pieteikuma nevarēsiet iegādāties ceļojumu.  

Lai rezervēt ceļojumu nepiecešams:
nosūtīt e-pastu ar pieprasījumu uz norādītajiem e-pasta adresiem: [email protected]; [email protected]

Uzdot jautājumu vai pieteikties ceļojumam, Jūs varat arī mūsu mājas lapā, aizpildot anketu ar nosaukumu «PIEPRASI SAVU ATPŪTU».

Ka arī busiet laipni gaiditi mūsu birojā Rīga, Lāčplēša ielā 20a. 

Pēc ceļojuma rezervācijas, nepieciešams samaksāt avansu. Tikai pēc naudas iemaksas Jums ir garantētas vietas braucienā (minimālā iemaksa - sākot ar 40% no brauciena pamatcenas). Lai nerastos pārpratumi, iesakām PIRMS ceļojuma iegādes uzmanīgi iepazīties ar ceļojuma aprakstu un visu papildus informāciju (brauciena programmu), tā pat kā ar līguma nosacījumiem (skatīt zemāk).  Ja Jums radās jautājumi aicinām sazināties ar 365 Brīvdienas ofisu, darbinieki ar prieku atbildes uz Jūsu jautajumiem. Tel: (+371) 67338127, 67338129, 67338130 Mob. Tel.: (+371) 286639; 26522650

TŪRISMA LĪGUMA NOSACĪJUMI

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Operators apņemas organizēt Tūristam tūrisma braucienu uz viņa izvēlēto virzienu saskaņā ar Līguma 2.punkta nosacījumiem.

1.2.Šī līguma izpratnē Tūrists ir persona, kura slēdz Tūrisma brauciena līgumu ar Aģentūru. Pārējās personas, kuras pēc Tūrista vēlēšanās tiek iekļautas tūrisma braucienā ( tūrisma grupa vai ģimene)uzskatāmas par neatņemamiem brauciena dalībniekiem.

1.3. Tūrists, ja tas Līgumā iekļauj arī citas personas, kuras dodas tūrisma braucienā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, atbild par katras personas atbildību šī līguma nosacījumu izpildē, kā arī Tūrista apņemas, lai šīs personas tiktu informētas par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem..

2.AĢENTŪRAS UN OPERATORA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

2.1. Operators apņemas organizēt tūrisma braucienu, kas pilnībā atbilst tūrisma pakalpojumu piedāvājuma, saskaņā ar Līguma 2.punkta noteikumiem. Tūrisma pakalpojumu piedāvājumā ietilpst:

2.1.1.vīzu pasūtīšana un saņemšana; aģentūra neatbild un nesniedz paskaidrojumus, ja

vēstniecība (konsulāts) atteiks izsniegt vīzu;

2.1.2. aviobiļešu pasūtīšana, rezervēšana un izpirkšana;

2.1.3. vietu viesnīcā pasūtīšana, rezervēšana un apmaksa;

2.1.4.transfērs (Tūrista un pārējo Līgumā norādīto personu, kuras norādītas kā brauciena dalībnieki nogādāšana no lidostas līdz viesnīcai un no viesnīcas līdz lidostai);

2.1.5.pēc Tūrista pieprasījuma, atsevišķu ekskursiju organizēšana par maksu, ja tās nav iekļautas Līguma cenā.

2.1.6. informācijas sagatavošana par izvēlēto valsti;

2.1.7.citi iespējami pakalpojumi, kas nepieciešami Tūristam noteiktajā tūrisma braucienā par papildus samaksu;

2.2. Aģentūra sniedz Tūristam informāciju par:

2.2.1. visu, kas saistīts ar izvēlēto tūrisma braucienu t.i.:

2.2.1.1.Apstāšanās un pārsēšanās laiks un vieta, transportlīdzekļu veids, ar kuriem notiks pārvietošanās;

2.2.1.2.Operatora pārstāvja ( darbinieka vai sadarbības tūrisma aģentūras), kurš atrodas attiecīgajā valstī adresi un tālruņa numuru, kur var griezties pēc palīdzības ārkārtas gadījumā vai arī Tālruņa numurs, pa kuru ārkārtas gadījumā iespējams sazināties ar Aģentūru vai Operatoru 24 stundas diennaktī, ja attiecīgajā valstī nav Operatora pārstāvja ( darbinieka vai sadarbības tūrisma aģentūras).

2.2.1.3. Informācija par iespējamiem riskiem, kas var apdraudēt Tūrista vai citu Līgumā minēto personu veselību, kā arī svarīgākās prasības, kas jāievēro ceļojot pa attiecīgo valsti un uzturoties tajā.

Šim nolūkam Aģentūra nodrošina Tūristu ar vizuālo, audio un video informāciju un reklāmas materiāliem savā birojā pirms Līguma noslēgšanas. Tūrista paraksts uz šī Līguma apliecina, kas Aģentūra ir iepazīstinājusi tūristu ar Līguma 2.2. punktā minētajiem nosacījumiem.

2.2.2. Pirms līguma noslēgšanas – par Tūrisma brauciena līguma laušanas un Līguma noteikumu grozīšanas noteikumiem.

2.2.3. Nekavējoties par izmaiņām - Līguma cenā, Tūrisma brauciena izbraukšanas vai atgriešanās datumos, iespējamo tūrisma brauciena atcelšanu un tā iespējamo aizstāšanu u.c. izmaiņām, kuras nav atrunātas Līguma nosacījumos.

2.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu noformēšanas izsniegt Tūristam tā un pārējo Līgumā minēto peronu dokumentus, kuri nepieciešami tūrisma brauciena norisei saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.4. Aģentūra pēc Tūrista vēlēšanās piedalās starpnieka lomā un veic Tūrista veselības apdrošināšanu tūrisma braucienā Tūristam un pārējiem Līgumā minētajām personām vai informē par apdrošināšanas kompānijām un nosacījumiem, uz kādiem notiek veselības apdrošināšana tūrisma braucienā.

2.5. Neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kas iestājušies no Aģentūras, Operatora, Tūrista un pārējo Līgumā minēto personu neatkarīgu apstākļu dēļ, Aģentūra ir tiesīga:

2.5.1.atkāpties no šī līguma noteiktiem pakalpojumiem, piedāvājot Tūristam līdzvērtīgus vai augstākas kvalitātes pakalpojumus;

2.5.2. izmainīt tūrisma brauciena cenu saskaņā ar Līguma II daļas 2.11.punkta nosacījumiem.

2.5.3. atcelt tūrisma braucienu, atmaksājot no tūrista saņemtos maksājumus.;

Iestājoties kādam no augstāk minētajiem apstākļiem, Tūristam pastāv izvēles tiesības noteikt, kurus no Līguma 2.5. punktā minētajām alternatīvām Tūrists izvēlas. Tūrists izvēloties kādu no Līgumā 2.5. punktā minētajām alternatīvām, šo pašu alternatīvu izvēlas ar pārējām Līgumā minētajām personām, kuras tika norādītas kā personas, kuras iekļaujamas tūrisma braucienā.

2.6. Aģentūrai ir tiesības atkāpties no šī Līguma nosacījumiem un atcelt tūrisma braucienu, ja Tūrists nav savlaicīgi ( Līguma I daļas 4.2. punktā noteiktajā termiņā) apmaksājis Līguma I daļas 3. punktā norādīto tūrisma brauciena izmaksas. Šajā gadījumā Aģentūra patur tiesības ieturēt tūrista iemaksātos maksājumus, lai segtu Operatoram radušos zaudējumus.

2.7.Operators drīkst galējas nepieciešamības gadījumā mainīt izbraukšanas datumu, laiku un vietu, ieplānoto pasākumu un ekskursiju laikus u.c. iepriekš zināmos norunājumus, kā arī Līguma cenu, ja to radījuši no Operatora neatkarīgi apstākļi. Aģentūra apņemas nekavējoties paziņot Tūristam par šiem apstākļiem, kā arī Aģentūra nodrošina Tūristam sekojošas iespējas:

2.7.1. iepazīties un ar Līguma papildnoteikumiem ( grozījumiem) un akceptēt tos;

2.7.2. pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu, ja Operators iespējās ir to nodrošināt;

2.7.3. vienpusēji atkāpties no Līguma, Tūristam izmaksājot tā iemaksāto naudas summu saskaņā noslēgtā Līguma noteikumiem, kā arī dokumentāri apliecinātus klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar tūrista nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

Tūrists apņemas paziņot Aģentūrai par izvēlēto Līguma 2.7. punktā minēto iespēju 24 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.

2.8.Tūrisma brauciena līguma laušanas gadījumā pēc Tūrista iniciatīvas, Operators nenes atbildību par aviobiļetes vērtības atmaksu pilnā apmērā, kura notiek pēc attiecīgās aviokompānijas noteikumiem.

2.9.Operators neuzņemas atbildību par Tūristu, ja viņš patvaļīgi ceļojuma laikā atsakās no kāda iepriekš apmaksāta pakalpojuma vai pasākuma, kā arī, ja Tūrists patvaļīgi pārtrauc ceļojumu. Tūristam līdz ar to nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu.

2.10. Operators neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no Operators neatkarīgi apstākļi ( ekstremāli laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziedzīgi nodarījumi,kā arī nepārvaramas varas apstākļi un to radītās sekas, kā arī aviosabiedrību noteikto izlidošanas un ielidošanas laiku izmaiņas).

2.11.Operators ir tiesīga mainīt līgumā noteikto cenu, ja līdz Tūrisma braucienam ir palikušas mazāk par 20 dienām un ja mainās:

2.11.1 izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena);

2.11.2. nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);

2.11.3 valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam pakalpojumam.

2.12. Operators apstiprina, ka tam ir visas nepieciešamas atļaujas, kā arī pieredze tūrisma

tirgū, lai varētu veiksmīgi nodarboties šī Līgumā paredzētajā jomā.

2.13. Operators SIA „365 Brivdienas ” saskaņā ar 13.04.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.353 16.3.punktu ir apdrošinājusi klienta iemaksātās naudas drošības garantiju Apdrošināšanas sabiedrībā AAS "BTA Baltic Insurance company” Latvijas filiālē, adrese: Sporta iela 11, Rīgā. Ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai Tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora vai pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās programmas izpilde, lūdzam vērsties pie AAS "BTA Baltic Insurance company” kontaktpersonas: Liene Potaša tālr. (+371) 66936048. Apdrošināšanas polises Nr. LV19-35-10000058-1 .

3. TŪRISTA SAISTĪBAS

3.1. Nodrošināt , lai Tūrists un visas citas šajā Līgumā minētās personas, kuras norādītas kā brauciena dalībnieki izpildītu šī Līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

3.2.Savlaicīgi un ne vēlāk kā Līguma I daļas 4.2. punktā noteiktā termiņā apmaksāt izvēlēto tūrisma braucienu, saskaņā ar Līguma cenu un nosacījumiem.

3.3. Tūrists apņemas aizpildīt noteiktas formas anketu, un ar savu parakstu galvot par anketā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

3.4.Tūrisma brauciena noformēšanai Tūrists apņemas iesniegt Aģentūrai nepieciešamos dokumentus.

3.5.Tūrists un Līgumā norādītās pārējās personas, kuras norādītas kā brauciena dalībnieki, apņemas savlaicīgi ierasties iepriekš noteiktās vietās, pildīt Operatora pārstāvja, ceļojuma organizācijas un ceļojuma vadītāja ( gida) pamatotas prasības tūrisma brauciena laikā, kā arī netraucēt citiem tūristiem.

3.6. Tūrists apņemas ievērot LR spēkā esošās normatīvās prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz ārvalstīm, starptautisko pasažieru pārvadājuma noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, nacionālo un ārvalstu robežapsardzes un muitas kontroles prasības, prasības ievedamam un izvedamam mantu daudzumam, kā arī vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus.

3.7. Tūrists apņemas veikt maksājumus šādā kārtībā un apmēros:

3.7.1.ne mazāk kā40% no tūrisma brauciena noteiktas cenas Līguma noslēgšanas dienā;

3.7.2. atlikušo summu - ne vēlāk kā 28 dienas pirms tūrisma brauciena sākuma, t.i., no izbraukšanas dienas;

3.7.3. ja Tūrists pieprasa papildus pakalpojumus, kas paaugstina tūrisma brauciena cenu visu summu par papildus pieprasītiem pakalpojumiem pakalpojuma pieprasījuma dienā.

3.8. Tūrists tiesīgs apmaksāt aprunāto tūrisma brauciena cenu pirms Līguma 3.7.1. – 3.7.3. punktos noteiktiem termiņiem.

3.9. Gadījumā, ja Tūrists pārkāps Līguma I daļas 3. punktā noteiktos apmaksas termiņus, viņš maksā šī līgumā paredzētus līgumsodus.

3.10. Tūrists un citas personas, kuras Līgumā ir norādītas kā brauciena dalībnieki ir atbildīgas par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.

3.11. Tūrisma brauciena laikā Tūrists pats uzņemas atbildību par zaudējumiem (sabojāto viesnīcas inventāru utt.), kas nodarīti brauciena laikā trešām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Puses apņemas stingri ievērot šī līguma nosacījumus, bet tā neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse apņemas labprātīgi segt cietušai Pusei visus nodarītos zaudējumus.

4.2.Tūrisma brauciena līguma laušanas gadījumā pēc Tūrista iniciatīvas Operators ietur līgumsodus no Tūrista samaksātas naudas summas šādā apmērā:

4.2.1. 40% no tūrisma brauciena Līguma 3.8. punktā noteiktās cenas līdz 28 dienām pirms izbraukšanas;

4.2.2. 70% no tūrisma brauciena Līguma I daļas 3. punktā noteiktās cenas, ja līdz izbraukšanai ir palicis mazāk par 28 dienām, bet vairāk par 14 dienām

4.2.3. 100% no tūrisma brauciena Līguma I daļas 3. punktā noteiktās cenas, ja līdz izbraukšanai ir palicis mazāk par 14 dienām;

4.2.4. ja Tūrists nokavējis ar šī Līguma I daļas 3. punktā noteiktos maksājumus, bet Tūrisma brauciena līgums netika lauzts – 0,1 % no parāda summas par katru nokavēto dienu.

4.2.5. Ja Tūrists neattaisnojoša iemesla dēļ atsakās no tūrisma brauciena Ziemassvētku, Jaunā gada periodā, kā arī braucienā uz slēpošanas kūrortiem vai Tūrisma braucienu pēc Tūrista individuālā pasūtījuma, Operators neatgriež Tūristam iemaksāto naudu un Tūrists zaudē tiesības pieprasīt brauciena naudas atmaksu.

4.3.Organizators neatbild par tūristu neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus. Visi izdevumi, kas saistīti ar Tūrista nokavēšanos, tādejādi ceļojuma pagarināšanu un savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Tūrists sedz no saviem līdzekļiem.

4.4.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēji vai pilnīgi šī līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde ir nepārvaramā spēka sekas, kas radušās ārkārtēju apstākļu rezultātā un ko Puses nevarēja ne paredzēt, ne arī novērst ar saprātīgiem pasākumiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi apstākļi, kas atrodas ārpus pušu saprātīgas kontroles. Nepārvarama spēka sekas pusei jāpierāda ar attiecīgiem dokumentiem.

4.5.Atklājot nepilnības pakalpojumu sniegšanas laikā, Tūristam ir tiesības iesniegt sūdzību divu gadu laikā no pakalpojuma nodrošināšanas dienas. Bet Tūrista interesēs ir nekavējoties attiecīgo pretenzijuiesniegt Aģentūrai, vai tās pārstāvim uz vietas vai attiecīgo pakalpojumu sniedzējam klienta atrašanās vietā, lai atrisinātu iespējamo sūdzības cēloni nekavējoties, neradot nevienai no līgumslēdzējpusēm iespējamos zaudējumus. Tūristam ir iespēja iesniegt sūdzību par Aģentūras vai Operatora sniegtajiem pakalpojumiem un apstākļiem, kuri tieši radušies Aģentūras vai Operatora iespējamās nolaidības vai bezdarbības rezultātā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet to neatrisināšanas gadījumā pēc prasītāja izvēles vai nuizšķirtiLR tiesā pēc piekritības.

4.6. Gadījumā, ja līdz Operatora maksātnespējas procesa pasludināšanai nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret Tūristu, vai, ja Operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītā pakalpojuma nodrošināšana, Operators atmaksā Tūristam iemaksāto maksājumu trīs kalendāro mēnešu laikā, no augstāk norādīto apstākļu paziņošanas brīža Tūristam. Ja nepieciešama Tūrista nogādāšana valsī, no kuras sācies ceļojums, Operators veic visas nepieciešamās darbības, lai to nodrošinātu, nepieciešamības gadījumā piesaistot ar citu LR reģistrēto tūrisma operatoru palīdzību. Visas papildus izmaksas, kas radušās šajā gadījumā, Operators uzņemas pilnībā.

5. LĪGUMA DARBĪBA

5.1.Līgums stājas spēkā no pušu parakstīšanas brīža un darbojas līdz pušu

saistību izpildei.

5.2. Visi pielikumi, kuri noslēgti šī Līguma ietvaros uzskatāmi, kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.3.Līgums var tikt lauzts vienpusīgi pēc Tūrista iniciatīvas, ņemot vērā 4.2.punkta nosacījumus.

5.4. Līgums var tikt lauzts vienpusīgi pēc Operatora iniciatīvas nekavējoties, ja:

5.4.1.Tūrists pārkāpj tūrisma braucienu apmaksas termiņus.

5.4.2.Tūrists veic darbības, kas negatīvi ietekme Operatora tēlu;

5.5. Līgums var tikt izmainīts vai papildināts tikai pēc pušu vienošanās. Visas izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstiski un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.6. Līgums sastādīts 2 ( divos) eksemplāros, latviešu valodā, katrai pusei pa vienam eksemplāram, katram eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.

ĒDINAŠANAS VEIDI VIESNĪCĀ:
Kāda ēdināšana ir viesnīcā? Cik reizes dienā baros? Bez šī dialoga nekad neiztiek tūrista sarunā ar ceļojumu konsultantu. Tas jau pats par sevi ir skaidrs, ka kvalitatīvs ēdiens ir jauka un iespaidiem bagāta ceļojuma neatņemama sastāvdaļa. Bet ja šāda ēdiena ir daudz un pie kam vēl bez ierobežojumiem..  Tāpēc arī tūristus interesē abrevatūras angļu valodā reklāmas sludinājumos - BB, HB, FB... Ne visi zina kas tas ir. Pamēgināsim paskaidrot :
RO (room only) - tikai apmešanās bez ēdināšanas ,
BB (BED&BREKFAST) - cenā par viesnīcu ietilpst tikai brokastis - papildus ēdināšana un dzeršana - par paildus cenu viesnīcu bāros un restorānos vai ārpus tās,
HB (HALF BOARD) - cenā iekļautas brokastis un vakariņas.
FB (FULL BOARD) - trīsreizēja ēdināšana brokastis, pusdienas un vakariņas.  
EXTENDED FB - trīsreizēja ēdināšana plus dzērieni mielasta laikā (vietējie alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni no piedāvātā klāsta)  
ALL INCLUSIVE - brokastis, pusdienas un vakariņas parasti zviedru galds Visas dienas laikā līdz konkrētam momentam tiek piedāvāti dzērieni (vietējā ražojuma alkoholiskie un bezalkoholiskie). Atkarībā no viesnīcas kategorijas var būt arī uzkodas ēdienreižu starplaikos , tās var būt arī otrās brokastis, launags, vēlas vakariņas, vieglas zukodas, barbekju viesnīcas bāros.   
ULTRA ALL INCLUSIVE - brokastis, vēlīnas brokastis, pusdienas, launags, un vakariņas (zviedru galds). Papildus liela saldumu, desertu, visādu iespējamo uzkodu izvēle, kā arī plaša vietējo un importa alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu izvēle. Lielākā daļa viesnīcu, kuras strādā pēc sistēmas Ultra All Inclusive, piedāvā viesiem papildus bezmaksas a la kcarte ēdināšanu restorānos ar dažādu valstu virtuvi.

MĒS PEDĀVĀJAM PLAŠU PAKALPOJUMU KLASTU:

- viesnīcu rezervēšanu on-line
- transporta un gida pakalpojumus
- individuālo ceļojumu organizēšanu
- vizīšu organizēšanu uz starpautiskām izstādēm
- izbraukuma semināru un konferenču organizēšanu
- grupu atpūtas tūres
- eksotiskās tūres un eko-tūrismu
- ekskursiju tūres
- notikumu (pasākumu) tūrismu
- vīzu noformēšanu
- apdrošināšanas noformēšanu

Sīkāku informāciju par ceļojumu piedāvājumiem un tūrisma sezonu dažādos galamērķos lūdzam jautāt mūsu aģentūrā Lāčplēša ielā 20, Rīgā vai pa tālruni (+371) 67338127, 67338129, 67338130. Mob.tel.: (+371) 28663933; 26522650,, kā arī rakstot uz e-pastu [email protected] vai uz [email protected]

Jauku ceļojumu vēlot,

 


PIEPRASI SAVU ATPŪTU

Uzdot jautājumu vai pieteikties
Virziens
Pieaug. skaits
Bērnu skaits, vecums
Izlidošana sākot no
Aizlidošana līdz
Viesnīcas kat.
Nakšu skaits
Tālr. nr.
Vārds, Uzvārds
Ceļojuma budžets

Jautājums vai piezīme